ULTRA NAGRADNA IGRA OD 12.11.-31.12.2018.
Objava dobitnika - provjerite OVDJE.


 

PRAVILA NAGRADNE IGRE
Osvoji novi T-Roc i 50 bogatih nagrada!

Temeljem čl.69. Zakona o igrama na sreću (Narodne novine 87/09, dopune: 35/13, 158/13, 41/14 i
143/14.) Ultra gros d.o.o., Rudeška cesta 14, 10000 Zagreb, OIB 50266527938 donosi sljedeća
pravila nagradne igre
KLASA: UP/I-460-02/18-01/652
URBROJ: 513-07-21-01-18-3
Zagreb, 24. listopada 2018.

Opće odredbe
Članak 1.

Navedena pravila određuju tijek i sudjelovanje u nagradnoj igri » Osvoji novi T-Roc i 50 bogatih
nagrada!« (u nastavku: nagradna igra). Priređivač nagradne igre: ULTRA GROS d.o.o. iz Zagreba,
Rudeška cesta 14, OIB: 50266527938 (u nastavku: Priređivač).
Trajanje nagradne igre

Članak 2.
Nagradna igra započinje 12.11.2018. godine i traje do 31.12.2018. godine (uključivo) i ima samo
jedno kolo). Nagradna igra se provodi u maloprodajnim objektima članica društva ULTRA GROS, a
to su društva: Decentia d.o.o., Dinova-Diona d.o.o., Djelo d.o.o., Duravit d.o.o., Istarski
Supermarketi d.o.o., Jadranka Trgovina d.o.o., TP Varaždin d.o.o. (Kitro), La-vor Trade d.o.o.,
Lonia d.d., Lorenco d.o.o., Mali Palit d.o.o., Mlin i pekare d.o.o., Patričar d.o.o., PPK Bjelovar d.d.,
Prehrana d.d. Ribola d.o.o., Slavonija Bošković d.o.o., Sonik d.o.o., Strahinjčica d.o.o., Trgocentar
d.o.o., Trgonom d.o.o., Union d.d., Valalta d.o.o., Victa d.o.o. i Vrutak d.o.o.
Svrha nagradne igre

Članak 3.
Svrha nagradne igre je promocija priređivača ULTRA GROS d.o.o. u maloprodajnim objektima
članica udruženja navedenih u članku 2. ovih Pravila.


Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

Članak 4.
Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve fizičke osobe sa stalnim prebivalištem u Republici
Hrvatskoj. U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača ili članovi njihove uže
obitelji (bračni partner, izvanbračni partner, roditelji, djeca, braća, sestre) i sve druge osobe
zaposlene u svim tvrtkama koje na bilo koji način sudjeluju u razvoju, odnosno izvođenju ove
nagradne igre (članice društva ULTRA GROS d.o.o.). Svaki sudionik u nagradnoj igri može
sudjelovati samo pod svojim imenom i prezimenom te sudjelovanjem u nagradnoj igri potvrđuje da
su svi navedeni osobni podaci isključivo njegovi osobni podaci te da se slaže s ovim pravilima.
Način i uvjeti sudjelovanja u nagradnoj igri

Članak 5.
Sudionici sudjeluju u nagradnoj igri tako da ostvare kupnju u iznosu od najmanje 50,00 kn u

maloprodajnim objektima članica društva ULTRA GROS d.o.o. iz članka 2. ovih Pravila unutar roka
trajanja nagradne igre. Za svaku kupnju u iznosu od najmanje 50,00 kn na jednom računu, kupac
stječe pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri na način da na poleđini kopije računa ili kuponu koji
dobije uz račun upiše sljedeće podatke: ime i prezime, poštanski broj i grad te adresu prebivališta i
broj telefona. Ako se ispunjava kupon na njega se obavezno treba upisati i broj računa na kojem je
vidljiva kupnja u iznosu od najmanje 50,00 kn. Tako ispisanu kopiju računa ili ispisan kupon koji
treba obavezno spajalicom spojiti uz pripadajuću kopiju računa čiji broj je upisan na kuponu,
potrebno je ubaciti u obilježenu kutiju za nagradne kupone koja se nalazi u prostoru prodajnog
mjesta.
U nagradnoj igri svaki sudionik može sudjelovati neograničen broj puta, svaki puta s drugim brojem
računa. Jedan račun na kojem je vidljiva kupnja u iznosu od najmanje 50,00 kn u maloprodajnim
objektima članica društva ULTRA GROS d.o.o. iz članka 2. ovih Pravila osigurava jedno
sudjelovanje u nagradnoj igri.
Po proteku perioda nagradne igre svaka članica društva ULTRA GROS d.o.o. organizirat će da se
sve kutije iz njenih prodavaonica sakupe i svi računi, odnosno kuponi s kopijama računa, dostave u
prostorije Priređivača Ultra gros d.o.o., Rudeška cesta 14, 10 000 Zagreb, gdje će se održati
izvlačenje nagrada iz svih pristiglih kupona iz svih prodajnih objekata svih članica navedenih u
članu 2. ovih Pravila.

Nagradni fond

Članak 6.
Nagradni fond uključuje:
Glavna nagrada:
Volkswagen T- Roc u vrijednosti od 135.993,18 kn
Ostale nagrade::
50 nagrada na American Express potrošačkim karticama s ukupnim raspoloživim iznosom
potrošnje kako slijedi:
1 x 10.000 kn na potrošačkoj kartici
2 x 5 000 kn na potrošačkoj kartici
5 x 2 000 kn na potrošačkoj kartici
10 x 1 000 kn na potrošačkoj kartici
15 x 500 kn na potrošačkoj kartici
17 x 200 kn na potrošačkoj kartici
Sve American Express potrošačke kartice s navedenim ukupnim iznosom potrošnje bit će
iskoristive zaključno s 31. prosincom 2019. godine.
Sveukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 186.893,18 kn (s PDV-om).
Nagrade nije moguće zamijeniti, niti je moguće zahtijevati isplatu njihove novčane protuvrijednosti.
Pojedinačno navedene vrijednosti nagrada predstavljaju tržišnu vrijednost nagrada na dan
prihvaćanja ovih pravila. Eventualna kasnija promjena tržišne vrijednosti ne utječe na vrijednost

nagrada. Glavna nagrada uključuje porez na dodanu vrijednost kojeg plaća Priređivač. Fotografije
svih nagrada na svim promotivnim materijalima su simbolične i služe samo za informativne svrhe.

Izvlačenje nagrada

Članak 7:
Izvlačenje nagrada će se održati dana 17.01.2019. g. u 11,00 sati u prostorijama Priređivača u
Zagrebu, Rudeška cesta 14, na način da se nagrade izvlače iz svih pristiglih ispisanih kopija računa
i kupona za nagradnu igru u razdoblju od 12.11. do 31.12.2018. godine. Nagradno izvlačenje obavit
će se u prisustvu tročlane komisije (predstavnika Priređivača) te javnog bilježnika, koji će
nadgledati ispravnost izvlačenja i o istom voditi zapisnik. Dobitnici će biti izvučeni metodom
slučajnog, nasumičnog odabira iz svih pristiglih ispisanih kopija računa i kupona s pripadajućim
kopijama računa za nagradnu igru. Jedna fizička osoba može osvojiti samo jednu nagradu iste
vrste. Izvlačenje nagrada je javno te svi zainteresirani imaju pravo prisustvovati izvlačenju nagrada.
Redoslijed izvlačenja dobitnika nagradnih igara započinje od zadnje nagrade prema glavnoj. Sve
nagrade bit će izvučene i podijeljene pravovaljanim sudionicima, odnosno dobitnicima. Valjanim
sudionikom se smatra osoba koja je poslala vlastitim podacima ispisanu kopiju računa odnosno
ispunjen kupon s priloženom valjanom kopijom računa, na kojem je vidljiva kupnja u iznosu od
najmanje 50,00 kn u maloprodajnim objektima članica udruženja ULTRA GROS iz Članka 2. ovih
Pravila. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom nagrada će biti podijeljena sljedećem
izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Objava dobitnika i preuzimanje nagrada

Članak 9.
Dobitnike nagrada o dobitku će obavijestiti Priređivač telefonom u roku od sedam (7) radnih dana,
te pisanim putem u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja, a kako bi se dogovorili detalji oko
preuzimanja nagrade.
Svi sudionici nagradne igre se sudjelovanjem u nagradnoj igri izričito i neopozivo slažu da se
njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Priređivača objaviti i koristiti bez naknade na Internet
stranici www.ultragros.hr i u drugom tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u
promidžbene svrhe nagradne igre. Rezultati izvlačenja su konačni te žalba na rezultate izvlačenja
nije moguća.
Nagrade se mogu preuzeti u dogovoru s Priređivačem, a najkasnije u roku od 30 dana od dana
primitka pisane obavijesti o dobitku nagrade, uz obavezno predočenje osobne iskaznice. Dobitnici
svoje nagrade mogu preuzeti u sjedištu Priređivača, Ultra gros d.o.o., Rudeška cesta 14, 10 000
Zagreb. U dogovoru s Priređivačem, može se organizirati slanje nagrada dobitnicima na kućnu
adresu. Priređivač ne snosi putne troškove povezane s preuzimanjem tih nagrada.
Dobitnik nagrade, koji u roku iz ovog članka ne preuzme svoju nagradu, bit će pisanim putem
obaviješten o dobitku koji mora podići u naknadnom roku koji iznosi 10 dana od dana primitka
obavijesti. Ako dobitnik ni u naknadnom roku iz stavka 4. ovog članka ne preuzme nagradu, gubi
pravo na nagradu, a Priređivač će s istima postupiti u skladu sa Zakonom o igrama na sreću i
Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara.
Ako je dobitnik nagrade dijete ili osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti, za verifikaciju
dobitka, uručenje i/ili preuzimanje nagrade, uz davanje na uvid podataka iz članka 5. stavka 1,

obvezna je prisutnost roditelja, staratelja, odnosno zakonskog zastupnika dobitnika uz pravovaljanu
identifikaciju ove osobe (osobna iskaznica ili putovnica) ili njihova pisana suglasnost s ovjerenim
potpisom kod bilježnika.
U slučaju da dobitnici iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti osobno preuzeti nagradu, istu će
Priređivač predati trećoj osobi koja na temelju specijalne punomoći ovjerene kod javnog bilježnika
preuzima nagradu u ime i za račun korisnika.
Kao dokaz preuzimanja nagrade Priređivač će koristiti potvrdu o preuzimanju nagrade koju su
dobitnici dužni potpisati prilikom preuzimanja nagrade. Za poštom poslane nagrade, u slučaju da
dobitnik ne pošalje potpisanu potvrdu (putem faksa ili pošte), Priređivač će koristiti poštansku
povratnicu i dostavnu prijevoznicu kao dokaz.
Po isteku gore navedenih rokova, Priređivač će putem zapisnika utvrditi broj i vrijednost nagrada
koje nisu preuzete te će u slučaju da vrijednost nepodijeljenih pojedinačnih nagrada prelazi
5.000,00 (pettisuća) kuna, postupiti u skladu sa čl.11. Pravilnika o priređivanju nagradnih igara.
Preuzimanjem nagrada prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.
Priređivač pridržava pravo da ne dodijeli nagrade ako:
- dobitnik ne ispunjava uvjete za preuzimanje nagrade,
- se pojavi sumnja u istinitost podataka,
- dobitnik nije naveo točnu adresu prebivališta,
- se dobitnik nije odazvao na poštansku pošiljku iz stavka 4. ovog članka,
- se dokaže da je korisnik sudjelovao u nagradnoj igri suprotno pravilima i uvjetima nagradne igre,
- u drugim slučajevima kada dodjela nagrade ne bi bila moguća ili zakonita.
U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika nego što je nagrada u nagradnom fondu,
Priređivač pridržava pravo da nagrade dodijeli onim sudionicima koji ispunjavaju uvjete iz članka 5.
te su suglasni s Pravilima i uvjetima sudjelovanja u nagradnoj igri te su na ispisanoj kopiji računa
odnosno kuponu u nagradnoj igri naveli sve zahtijevane podatke dok ostale nagrade ostaju
nedodijeljene. Dobitnik ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s
nagradama.

Ograničenje odgovornosti

Članak 10.
Priređivač ne preuzima nikakvu odgovornost za:
- bilo kakve posljedice koje bi sudionik mogao imati zbog sudjelovanja u nagradnoj igri ili
nagradnom izvlačenju,
- za netočne ili pogrešne podatke osobne podatke navedene u postupku sudjelovanja u nagradnoj
igri,
- nedostavljene pošiljke s nagradama,
- bilo kakve posljedice korištenja nagrada.

Zaštita osobnih podataka

Članak 11.
Sudionici nagradne igre se izričito slažu da Priređivač nagradne igre i naručitelj nagradne igre
njihove osobne podatke koje sudionici navedu u okviru sudjelovanja u nagradnoj igri, koriste za

potrebe te nagradne igre. Priređivač se obvezuje da podatke neće posredovati ili prodavati trećim
osobama, a niti koristiti u druge svrhe.
Sudionikom nagradne igre se smatra svaka osoba koja je navedena na poleđini računa ili na
kuponu sukladno člancima 4. i 5. ovih Pravila.
Priređivač će osobne podatke sudionika čuvati onoliko vremena koliko je potrebno za provedbu ove
nagradne igre.

Objava nagradne igre

Članak 12.
Priređivač nagradne igre obvezan je objaviti ova pravila na Internet stranici www.ultragros.hr prije
početka nagradne igre, kao i datum izdavanja i broj dozvole dobivene od Ministarstva financija.
Imena svih dobitnika biti će objavljena na web stranici www.ultragros.hr u roku od 8 radnih dana od
dana izvlačenja dobitnika. Pravila nagradne igre dostupna su na adresi Priređivača iz čl.1 ovih
pravila.

Ostale odredbe

Članak 13.
Odluke Priređivača nagradne igre o svim pitanjima u vezi s nagradnom igrom i pravilima nagradne
igre su konačne i vrijede za sve sudionike. U slučaju bilo kakvog spora ili nejasnoća, ta pravila
imaju prednost u odnosu na sve druge potencijalne objave, bilo u tiskanom, elektronskom ili bilo
kojem drugom obliku. Autentično tumačenje ovih pravila određuje isključivo Pririređivač. Nagradna
igra može se prekinuti jedino u slučaju više sile o čemu će svi sudionici biti obaviješteni putem
službenih stranica Priređivača www.ultragros.hr . Za sve eventualne sporove povezane s ovom
nagradnom igrom, a koje nije moguće riješiti sporazumno, nadležan je Općinski građanski sud u
Zagrebu. Ova pravila počinju vrijediti s danom prihvaćanja. S pravilima nagradne igre suglasno je
Ministarstvo financija Republike Hrvatske prema rješenju broj:

ULTRA GROS d.o.o.
Marjo Jukić, direktor